สผ. หารือกับ ธนาคารโลก เสริมสร้างความร่วมมือด้านการเงินเพื่อการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

วันที่ 9 มิถุยายน 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ให้เกีรยติเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รอง ลสผ และเจ้าหน้าที่ สผ. ร่วมประชุมหารือการสนับสนุนทางการเงินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของธนาคารโลก ผ่าน 2 กองทุน ได้แก่ กองทุน Transformative Carbon Asset Facility (TCAF) และ กองทุน Scaling Climate Action by Lowering Emissions (SCALE) โดยธนาคารโลกมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ (Floating Solar) ซึ่งเป็นโครงการที่มีแผนดำเนินการร่วมกับกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นอกจากนี้ ธนาคารโลก ยังได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานอนุรักษ์โลมาอิรวดีภายใต้โครงการก่อสร้างสะพานในทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นโครงการที่ธนาคารโลกดำเนินการร่วมกับกรมทางหลวงชนบท โดยการประชุมหารือดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1003 อาคารทิปโก้ 2 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งทาง Online และ Onsite รวม 30 คน