สผ. หารือ ไทย-เยอรมัน เร่งขับเคลื่อนโครงการใหม่

นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) และเจ้าหน้าที่ กปอ. ร่วมหารือทวิภาคีกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในห้วงการประชุม COP27 ณ เมืองชาร์ม เอล เชค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ โดยผู้แทนฝ่ายเยอรมนี ประกอบด้วย Ms. Ilka Hirt Deputy Director General of the International Policy Directorate กระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ ความปลอดภัยทางปรมาณูและคุ้มครองผู้บริโภค (BMUV) และ Mr. Philipp Behrens Head of Division International Climate Initiative (IKI) กระทรวงเศรษฐกิจและการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ (BMWK) พร้อมเจ้าหน้าที่การประชุมในครั้งนี้ เป็นการเตรียมการก่อนการประชุม Steering Committee ระหว่างฝ่ายไทยและเยอรมนีอย่างเป็นทางการต่อไปในช่วงเดือนมิถุนายน 2566 เพื่อเร่งขับเคลื่อนโครงการภายใต้แผนงานปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับสากล (IKI) ภายใต้งบประมาณ 40 ล้านยูโร รวมถึงหารือความร่วมมือและการสนับสนุนทางการเงินเพิ่มเติม โดยแลกเปลี่ยนการดำเนินงานตามนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สำคัญของทั้งสองประเทศ ได้แก่ (1) ด้านการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน การพัฒนา Smart grid การ Decarbonization ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่ Decarbonized economy (2) ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) โดยเฉพาะการจัดการพลาสติก การริเริ่ม Legally binding plastic agreement (3) ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการนำหลักการของ Nature-based solutions (NbS) มาประยุกต์ใช้เพื่อตอบโจทย์ด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ ฝ่ายเยอรมันได้เชิญชวนประเทศไทยเข้าร่วม Climate club ซึ่งมุ่งเน้นการดำเนินงานด้าน Decarbonization และจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้ Bilateral Thematic Call เพิ่มเติม ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนทั้งทางเทคนิคและทางการเงินให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป