สผ. เข้าร่วมการประชุมเตรียมการการประชุม เจ้าหน้าที่อาวุโสไทย-EU

เมื่อวันที่​ 19 ตุลาคม 2565​ ณ​ ห้องประชุม 1004​ อาคารทิปโก้ 2 ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) และ กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) เข้าร่วมการประชุมเตรียมการการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสไทย-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 16 เพื่อหารือการดำเนินความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ การเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของ EU รวมถึงแนวทางการจัดตั้ง Thai-EU Green Dialogue เพื่อเป็นเวทีหารือความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกับ EU ในอนาคต โดยที่ประชุมเห็นว่า ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมมีความเชื่อมโยงกับภารกิจของหลายภาคส่วน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม จึงควรมีการหารือร่วมกัน ในรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนการนำเสนอประเด็นดังกล่าวในการประชุมของทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีภารกิจหลักในการดำเนินงาน ได้มีการหารือร่วมกับ EU ผ่านกลไกต่างๆ ด้วยแล้ว สำหรับประเด็นอื่นๆ ที่มีการพิจารณาร่วมกัน อาทิ สถานการณ์สิทธิมนุษยชน ความมั่นคงทางไซเบอร์ รวมถึงหุ้นส่วนการพัฒนาระหว่าง ไทย – EU เป็นต้น