สผ.เข้าร่วมการประชุม Knowledge exchange for executives and experts

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด การประชุม Knowledge exchange for executives and experts: The program to create climate resilient urban centres and surrounds ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงแรม Banyan Tree Bangkok ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี Dr. Gemma Edgar, Counsellor (Development), Department of Foreign Affairs and Trade, Australian Embassy ประจำประเทศไทย กล่าวต้อนรับ และ Mr. Ben Furmage, CEO Water Sensitive Cities, Australia กล่าวแนะนำโครงการ โดยการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความเข้าใจถึงโอกาสและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ Nature based Solutions (NbS) ในประเทศไทย รวมทั้งการดำเนินงานและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ระหว่างผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย องค์กรภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วม ประมาณ 70 คน โดยกระทรวงการต่างประเทศและการค้าแห่งรัฐบาลออสเตรเลีย, Cooperative Research Centre for Water Sensitive Cities (CRCWSC) และ Monash University ในฐานะผู้ดำเนินโครงการ จะนำข้อมูลและข้อคิดเห็นต่างๆ ที่สำคัญต่อการดำเนินโครงการ ไปจัดทำแนวทางการประยุกต์ใช้ NbS ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะ เรื่องการจัดการน้ำ (น้ำท่วมและภัยแล้ง) ไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยผ่านโครงการ Resilient Urban Centres and Surrounds (RUCAS) ซึ่งจะมีการดำเนินงานในประเทศสมาชิกภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ได้แก่ ประเทศไทย เวียดนาม กัมพูชา และลาว ต่อไป