สผ. เข้าร่วมงานเปิดศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดกระบี่ เป็นแห่งแรกของประเทศไทย

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พร้อมให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับท้องถิ่น เอกชน และประชาชน เพื่อนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และคณะฯ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. และผู้บริหาร ทส. เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสานงานฯ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

รมว.ทส. กล่าวว่า จังหวัดกระบี่ถือเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ในหลากหลายมิติและสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ การจะดูแลรักษาให้สมบูรณ์ได้จนถึงชั่วลูกชั่วหลาน เชื่อว่าการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานฯ จะเชื่อมโยงองค์ความรู้ทั้งความหลากหลายทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าไว้ด้วยกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการเปิดศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพในอีกหลาย ๆ แห่งทั่วประเทศ เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้พร้อมป้องกันบรรเทาความรุนแรงของผลกระทบจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และศูนย์ประสานงานฯ นี้ จะมีบทบาทสำคัญที่ทำให้ทุกภาคส่วน ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน มีการทำงานอย่างบูรณาการ เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี ค.ศ. 2065 ของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนต่อไป