สผ. เข้าร่วมงาน SINGG Forum

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 United Nations ESCAP ร่วมกับกระทรวงสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐเกาหลี จัดงาน Seventeenth Policy Consultation Forum of the Seoul Initiative Network on Green Growth (SINGG Forum) ณ United Nations Conference Centre และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดี (Best practices) ระหว่างประเทศสมาชิกในการสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2050 รวมถึงเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายหลังจากผลกระทบจากโควิด 19 โดยนายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. ให้เกียรติบรรยายพิเศษใน session 1 : Carbon Neutrality Strategy of Asia and the Pacific Countries ภายใต้หัวข้อ “Carbon Neutrality and Net Zero Strategy of Thailand โดยรองเลขาธิการ สผ. ได้กล่าวถึงสาระสำคัญเกี่ยวกับการยกระดับเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emissions) ในปี ค.ศ. 2065 นำมาสู่การกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย ใน 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ 1.การกำหนดนโยบายและจัดทำกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2.การเร่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น เทคโนโลยี CCS 3.การพัฒนาและจัดทำเครื่องมือ/กลไกทางการเงินเพื่อสนับสนุนการลงทุนที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ เช่น กองทุน สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ 4.การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วม ณ ห้องประชุมฯและ ผ่านระบบ video conference ประมาณ 100 คน