สผ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมกลไก JCM (Joint Crediting Mechanism)

นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมกลไก JCM (Joint Crediting Mechanism) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อบก. โดยมีนายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นกรรมการร่วมและเลขานุการ และมีผู้แทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้นประมาณ 16 คน
โดยที่ประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณา 5 เรื่อง สรุปได้ดังนี้ 1) มีมติเห็นชอบต่อกรอบการเจรจาและท่าทีของประเทศไทยในการดำเนินการคัดเลือกโครงการ JCM ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ทั้ง 51 โครงการ ทั้งนี้ โครงการจะนำการตรวจสอบความสอดคล้อง “แนวทางและกลไกการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต” เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กนภ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป 2) มีมติเห็นชอบต่อกรอบการเจรจาและท่าทีของประเทศไทยสำหรับโครงการใหม่ เกี่ยวกับการคัดเลือกโครงการทั้งเงินลงทุนและเทคโนโลยีที่ใช้ การแบ่งปันคาร์บอนเครดิตไม่เกินร้อยละ 50 และไม่มีขั้นต่ำร้อยละ 30 (ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนของญี่ปุ่น) ขั้นตอนการพิจารณาโครงการร่วมกับญี่ปุ่น 3) มีมติเห็นชอบต่อ ร่าง ความตกลงทวิภาคีความร่วมมือกลไกเครดิตร่วมฉบับปรับปรุง โดยขอให้เสนอต่อคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านกฎหมาย ก่อนเสนอ กนภ. ตามขั้นตอนต่อไป 4) มีมติเห็นชอบต่อระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกที่ญี่ปุ่นเสนอ จำนวน 2 วิธี คือEnergy Saving by Introduction of High Efficiency Inverter Type Centrifugal Chiller (PM 023) และEnergy Saving by Introduction of High Efficiency Non-Inverter Type Centrifugal Chiller (PM024) และ5) มีมติเห็นชอบต่อการขอขึ้นทะเบียน Third party entity (TPE) ทางอิเล็กทรอนิกส์ของ Korean Standards Association ทั้งนี้ ที่ประชุมขอให้สนับสนุนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขึ้นทะเบียนเป็น TPE ต่อไป