สผ. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ

สผ. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2566 📍เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2566 แทน ปกท.ทส. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยมีนางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผอ.กปอ. อนุกรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ กปอ. เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวนประมาณ 40 คน โดยที่ประชุมมีมติ (1) เห็นชอบการขยายขอบเขตการดำเนินงานภายใต้กลุ่มดำเนินงานด้านกรดไนตริกเพื่อสภาพภูมิอากาศ (Nitric Acid Climate Action Group: NACAG) ของประเทศไทย และมอบหมายให้ สผ. นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามขั้นตอน (2) เห็นชอบรายชื่อหน่วยงานของประเทศไทยในการเข้าร่วมการประชุมองค์กรย่อยภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปี พ.ศ. 2566 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และมอบหมายให้ สผ. แจ้งหน่วยงานเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และ (3) มอบหมายให้ สผ นำเสนอต่อ คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อพิจารณาการเข้าร่วม climate market club ตามขั้นตอนต่อไป