สผ. เข้าร่วมเสวนาในงาน Energy Transition Executive Forum

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมบอลรูม ซี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ผอ.กปอ.) เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง CCS Opportunities & Challenges; Pathways to Decarbonization and Energy Transition – from Policy/Regulatory, Technical, Commercial, Financial & Public Perspectives ในงานสัมมนา “Energy Transition Executive Forum” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ Dr.Han Phoumin, Senior Energy Economist จาก Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) และ ดร.คุรุจิต นาครทรรพ โดย ผอ.กปอ. ได้กล่าวถึงทิศทางและเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emissions) ในปี ค.ศ. 2065 รวมถึงการยกระดับเป้าหมาย NDC ของประเทศ เป็นร้อยละ 30-40 ภายในปี ค.ศ. 2030 ข้อจำกัดและความท้าทายของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการดักจับและกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture Storage: CCS) ได้แก่ การสำรวจพื้นที่ที่มีศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนในประเทศไทย และการทบทวนกฎหมายและข้อระเบียบด้านต่างๆ อาทิ พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 พ.ร.บ.น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพลังงาน จะร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านอนุกรรมการด้าน CCUS คณะทำงานด้านเทคนิคและการลงทุน และคณะทำงานด้านกฎหมายและเศรษฐศาสตร์ เพื่อศึกษาข้อจำกัดต่างๆ อาทิ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การเลือกใช้เทคโนโลยี CCS ที่เหมาะสม การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี CCS รวมถึงการกำหนดมาตรการจูงใจด้านการเงินหรือสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุน นอกจากนี้ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับกลไกและเครื่องมือที่จะช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว เช่น กลไกตลาดคาร์บอน การสนับสนุนทางด้านการเงินจากภาครัฐ และการเร่งผลักดัน พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. … เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วม ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว จำนวนประมาณ 123 คน และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประมาณ 502 คน