สผ. เดินหน้าปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2573 (NDC Action Plan on Mitigation) เพื่อให้มีความสอดคล้องตามเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้ NDC ร้อยละ 30 – 40 ในปี พ.ศ. 2573 เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี ค.ศ. 2065 ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสาขาพลังงาน คมนาคม กระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ ของเสีย และเกษตร โดยที่ประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ รายละเอียดโครงร่างของแผนปฏิบัติการฯ แผนการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาและข้อจำกัดที่เกิดขึ้น ตลอดจนความต้องการได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ และแพร่เผยแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ภายในเดือนธันวาคม 2566