สผ. Kick off โครงการผลักดันความร่วมมือภาครัฐ-เอกชนฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานหลักของกองทุนภูมิอากาศสีเขียว หรือ Green Climate Fund (GCF) ได้จัดการประชุมเริ่มต้นดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียวประเภท GCF Readiness and Preparatory Support Programme ในปี 2565 ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และสถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลก (Global Green Growth Institute: GGGI) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นย้ำภารกิจสำคัญของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการรับมือกับปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเร่งผลักดันให้เกิดการดำเนินงานทั้งในเชิงนโยบายและการนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกซึ่งประกอบด้วย Nationally Determined Contributions (NDC) Carbon Neutrality และ Net Zero Emission รวมถึงให้ประเทศไทยมีความสามารถในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการพัฒนาศักยภาพ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเงิน ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานของประเทศ การประชุมในวันนี้ มีการเปิดตัวโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก GCF Readiness and Preparatory Support Programme จำนวน 2 โครงการ โครงการแรกเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อ สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำเนินงานในพื้นที่ โครงการที่สองเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ GGGI เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเตรียมความพร้อมธนาคารกสิกรไทยในการขอรับการรับรองเป็นหน่วยปฏิบัติการระดับประเทศของ GCF โดยการดำเนินงานทั้งสองโครงการเป็นการยกระดับหน่วยงานภายในประเทศให้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย โดยเฉพาะการเข้าถึงกองทุนภูมิอากาศสีเขียวและกองทุนระหว่างประเทศอื่นๆ ในอนาคต ซึ่งจะทำให้นำไปสู่เป้าหมายสำคัญคือประเทศไทยจะเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2065