หารือความร่วมมือระหว่าง สผ. ทช. และ GIZ เพื่อกำหนดกรอบการขับเคลื่อนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 สผ. โดย กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ร่วมกับ กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบแผนงานการขับเคลื่อนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง ภายใต้โครงการ Climate, Coastal and Marine Biodiversity (CCMB) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุน International Climate Initiative ของรัฐบาลเยอรมัน โดยมีดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผอ.กลช. กล่าวถึงความเป็นมาของการดำเนินโครงการ และ ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 70 คน ได้ร่วมหารือเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงาน พร้อมทั้งประเด็นความร่วมมือที่จะบูรณาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อาทิ OECMs, Nature-based solutions, Blue carbon and Biodiversity Safeguard รวมถึงพื้นที่นำร่องในดำเนินการร่วมกัน