การประชุมหารือระหว่าง สผ. และ ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO)

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารทิปโก้ 2 นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม หารือระหว่าง สผ. และ ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) โดยมี Dr. Li Kouqing ผู้อำนวยการ AMRO และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก AMRO ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กปอ. เข้าร่วมการหารือดังกล่าว ในโอกาสนี้ รองเลขาธิการ สผ. ได้แลกเปลี่ยนการดำเนินนโยบายของประเทศไทยในการมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2065 รวมถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานของไทย อาทิ การจัดทำเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (2nd Updated NDC) การทบทวนยุทธศาสตร์ระยะยาว
ในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ (LT-LEDS) การจัดทำร่าง พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. …. รวมไปถึงหารือถึงผลกระทบและความท้าทายต่อภาคเศรษฐกิจในการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำ อาทิ เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV) และเทคโนโลยีการดักจับและการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture and Storage : CCS)