ารประชุม South-South Exchange Program ภายใต้โครงการ GCF Readiness Project “Enhancing human resources, systems and procedures in Timor-Leste to effectively engage with the Green Climate Fund” ของประเทศติมอร์-เลสเต

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในฐานะหน่วยประสานงานหลัก (National Designated Authority: NDA) ของกองทุนภูมิอากาศสีเขียว เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม South-South Exchange Program ภายใต้โครงการ GCF Readiness Project “Enhancing human resources, systems and procedures in Timor-Leste to effectively engage with the Green Climate Fund” ของประเทศติมอร์-เลสเต ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2565 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานระหว่าง NDA ของกองทุนภูมิอากาศสีเขียวของประเทศไทยและประเทศติมอร์-เลสเต ในการประสานงานขับเคลื่อนการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ Mr. Augusto Manuel Pinto Director of National Directorate of Climate Change, The Secretary of State for the Environment ประเทศติมอร์-เลสเต และคณะ โดยได้กล่าวถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นกับไทยและติมอร์-เลสเต พร้อมทั้งได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศและระหว่างภาคส่วนต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกัน นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้ให้เกียรติบรรยายเกี่ยวกับนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย เพื่อใช้ประกอบการแลกเปลี่ยนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหน่วยประสานงานหลักของกองทุนภูมิอากาศสีเขียวระหว่างการประชุมดังกล่าว นอกจากนี้ การประชุมในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ยังได้รับเกียรติจาก ดร. นางณัฎฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม และผู้แทนจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ให้เกียรติบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานภายใต้กองทุนภูมิอากาศสีเขียวกับผู้เข้าร่วมประชุมด้วย