เข้าร่วมงานรับฟังการบรรยาย Thailand and Denmark Partners Toward

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองและรับฟังการบรรยาย “Thailand and Denmark Partners Toward Net Zero” ณ สถานทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน หารือและแบ่งปันองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมของเดนมาร์กโดยเฉพาะเทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดการขยะอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิต (by-products) เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดความยั่งยืนซึ่งเป็นการสนับสนุน BCG Model ทั้งนี้ การหารือดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

(Visited 13 times, 1 visits today)