เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์