เลขาธิการ สผ. กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ให้เกียรติร่วมเป็นประธานเปิดงาน “Thailand : The New Chapter to Green Construction Forum” และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Thailand : Change & Chance to Green Society” ณ Hall 1 อาคารอเนกประสงค์ เอสซีจี สำนักงานใหญ่บางซื่อ กรุงเทพฯ จัดโดย CPAC Green Construction Business เพื่อเป็นเวทีในการรวมพลัง สร้างการเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรมการก่อสร้างสีเขียวอย่างยั่งยืน โดยเลขาธิการ สผ. ได้กล่าวถึง ความร่วมมือของประชาคมโลกเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้ความตกลงปารีส (Paris Agreement) เส้นทางการมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emissions) ในปี ค.ศ. 2065 รวมถึงบทบาทของอุตสาหกรรมก่อสร้าง การปรับใช้กลยุทธ์ EcoDesign ตามแนวคิดของ UNEP (United Nation Environmental Program) กับอาคารและสิ่งก่อสร้างที่ผนวกแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเข้าไปในขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) การรับรองมาตรฐานอาคารสีเขียว (Green building) ทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจแนวใหม่ หรือ BCG model (bio- circular green economy) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ในช่วงท้าย เลขาธิการ สผ. ได้กล่าวถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการก่อสร้างไทยที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ความท้าทายของอุตสาหกรรมก่อสร้างในการผลักดันให้เกิดการก่อสร้างสีเขียวของประเทศไทยในทุกภาคส่วน โดยมีผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ อาคารอเนกประสงค์ เอสซีจี 200 คน และผ่านทางระบบออนไลน์ 100 คน