เลขาธิการ สผ. บรรยายพิเศษ หลักสูตร ปธส.10 ในหัวข้อ“ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ความท้าทายและการแก้ไข”

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ให้เกียรติเป็นวิทยากรหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (ปธส.10) ในหัวข้อ ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ความท้าทายและการแก้ไข ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน และเอกชน โดยเลขาธิการ สผ. กล่าวถึงสถานการณ์โลก ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความจำเป็นที่ต้องช่วยกันควบคุมอุณหภูมิโลกให้เพิ่มขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส การเตรียมการเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emissions) ในปี ค.ศ. 2065 การนำเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอน (CCS) มาประยุกต์ใช้ การพัฒนากลไกตลาดคาร์บอนเครดิตทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG การเร่งออก (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. …. การจัดตั้งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ในช่วงท้ายของการบรรยาย เลขาธิการ สผ. ได้ตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ จากผู้เข้าร่วมอบรม อาทิ ปัญหาฝุ่น PM 2.5 คาร์บอนเครดิตกับการปลูกป่า การบูรณาการเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในหลักสูตรการศึกษา เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าวจำนวน 72 คน