เลขาธิการ สผ. ย้ำ “บทบาทประเทศไทยในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพฯ

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้จัดงาน PTTEP KM Week 2022 ในรูปแบบ Hybrid Conference ภายใต้หัวข้อ “Sustainable Growth Towards Net Zero” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนความรู้และบทเรียน ทั้งความรู้จากภายใน ปตท.สผ. ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และจากสถาบันการศึกษา โดยนายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. กล่าวเปิดงาน และ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ให้เกียรติบรรยายกิตติมศักดิ์ในหัวข้อ “บทบาทประเทศไทยในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งสู่ COP27” โดยได้กล่าวถึงความสำคัญของการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ำกว่า 1.5 องศาเซลเซียส ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ การกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของประเทศ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี ค.ศ. 2065 โอกาสและความท้าทายต่อภาคพลังงานและขนส่ง และภาคเกษตร รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น การจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. …. การจัดทำแนวทางและกลไกการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต และระเบียบว่าด้วยการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตจากการปลูก บำรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่า ตลอดจนการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอกชนที่จะต้องเร่งปรับตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคธุรกิจ เพื่อก้าวทันสถานการณ์และแนวโน้มของโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวนประมาณ 200 คน