เลขาธิการ สผ. ร่วมเสวนาในงานประชุมวิชาการ และแถลงข่าวเปิดตัวโครงการจัดตั้งสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (CBiS)

วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น ณ ห้องประชุมอาคารเจริญวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเสวนาในงานประชุมวิชาการ และแถลงข่าวเปิดตัวโครงการจัดตั้งสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (CBiS) ในหัวข้อ “Carbon Footprint towards Thailand inclusive growth” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิอรุณ สรเทศน์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมกับสังคมไทยในการขับเคลื่อนธุรกิจทุกระดับสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำโดย เลขาธิการ สผ. ได้กล่าวถึงการเตรียมการเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)ในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emissions) ในปี ค.ศ. 2065 และการเชื่อมโยงของภาคธุรกิจ SMEs กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งภายในงานมีผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมกว่า 100 คน