เลขาธิการ สผ. เข้าร่วมหารือเพื่อพัฒนาความร่วมมือต่อการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เลขาธิการ สผ. เข้าร่วมหารือเพื่อพัฒนาความร่วมมือต่อการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เมื่อวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. พร้อมด้วย ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผอ.กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) พร้อมเจ้าหน้าที่ สผ. ได้ร่วมหารือกับนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัครราชทูตประจำกรุงปารีสและอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ที่ปรึกษาศูนย์ประสานการเสวนาเพื่อมนุษยธรรม (Centre for Humanitarian Dialogue: HD) และคุณธีรดา ศุภะพงษ์ ผู้แทนศูนย์ HD ประจำประเทศไทย

โดยมีการหารือเกี่ยวกับโอกาสการพัฒนาความร่วมมือและการสนับสนุนของ HD ต่อการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้ประเทศไทยมีบทบาทนำภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) โดยมุ่งเน้นด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change adaptation) ในสาขาที่มีบทบาทสำคัญสำหรับประเทศในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง อาทิ เกษตรและความมั่นคงทางอาหาร การจัดการน้ำ และสาธารณสุข ฯลฯ ตลอดจน หารือถึงการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านกลไกที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นหลัก