เลขาธิการ สผ. ให้สัมภาษณ์ เรื่อง“โครงการดักจับและกักเก็บคาร์บอน

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวไทย อสมท. เกี่ยวกับ “โครงการดักจับและกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture and Storage หรือ CCS) ในประเทศไทย” ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารทิปโก้ 2 เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี CCS เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเลขาธิการ สผ. ได้กล่าวถึงสถานการณ์การนำเทคโนโลยี CCS มาประยุกต์ใช้ทั้งในระดับโลกและในประเทศไทย เน้นย้ำถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยี CCS มาใช้เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี ค.ศ. 2065 และข้อจำกัดของการนำเทคโนโลยี CCS มาใช้ในปัจจุบัน เช่น ต้นทุนเทคโนโลยีสูง ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในประเทศอย่างเหมาะสม เช่น การจัดตั้งกลไกเชิงสถาบันผ่านกลไกระดับคณะทำงานและคณะอนุกรรมการ เพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมดำเนินการ การกำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษี การพัฒนาตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกอัดกลับ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับภาคธุรกิจ เป็นต้น