เลขาธิการ สผ. ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบ และการรับมือ (Climate Change: Impacts and Mitigation)” ในการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปธส.) รุ่นที่ 9

เลขาธิการ สผ. ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบ และการรับมือ (Climate Change: Impacts and Mitigation)” ในการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปธส.) รุ่นที่ 9
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบ และการรับมือ (Climate Change: Impacts and Mitigation)” ในการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปธส.) รุ่นที่ 9 ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการบรรยายดังกล่าว เลขาธิการ สผ. ได้กล่าวถึงที่มาและสำคัญของความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สถานการณ์และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมไปถึงสาระสำคัญและแนวทางการดำเนินงานภายหลังการประชุม COP26 เช่น การปรับปรุงยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย (LTS) การปรับปรุง Updated NDC และการจัดทำ NDC ฉบับที่ 2 การเร่งผลักดันการจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. …. แนวทางและการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต ตลอดจนได้เน้นย้ำถึงความท้าทายและโอกาสในการเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และความสำคัญของกลไกสนับสนุนการดำเนินงานภายในประเทศทั้งในส่วนของการเงินสีเขียว สิทธิประโยชน์ทางภาษี และการซื้อขายคาร์บอนเครดิต รวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือและการสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม ได้แก่ ผู้บริหารหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน และเอกชน จำนวนประมาณ 70 คน