เสวนาหัวข้อ “The Blue Carbon and Blue finance: The Sustainable Way for Achieving Net Zero”

นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เสวนาหัวข้อ “The Blue Carbon and Blue finance: The Sustainable Way for Achieving Net Zero” ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) World Bank และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมใหญ่ สโมสรราชพฤกษ์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ซึ่งจัดโดยชมรมวิทยาการพลังงาน (ชวพน.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง โดยรองเลขาธิการ สผ.
ได้กล่าวถึง ความสำคัญของ Blue carbon และนโยบายของประเทศไทยในมุมของความหลากหลายทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการดำเนินงานที่เกี่ยวกับ Blue carbon ของประเทศไทย เช่น การเข้าร่วมการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 (COP 15) ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ซึ่งเห็นชอบกรอบงานคุนหมิง-มอนทรีออล ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของโลก (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework) หลังปี ค.ศ. 2020 การประกาศพื้นที่คุ้มครองทางสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งของไทย รวมทั้งการพิจารณากลไกทางการเงิน Blue finance รวมถึงการสร้างความร่วมมือภายในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามาอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมใหญ่ สโมสรราชพฤกษ์และผ่านทางระบบออนไลน์ ประมาณ 300 คน