เอกสารเผยแพร่ (Booklet) รายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 3

เอกสารเผยแพร่ (Booklet) รายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 3

ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2537 โดยเป็นกลุ่มประเทศนอกภาคผนวกที่ 1 (Non-Annex I Parties) ต่อมาในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 16 (COP 16) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ประเทศนอกภาคผนวกที่ 1 จัดทำรายงานความก้าวหน้าราองสองปี (Biennial Update Report: BUR) เสนอต่อสำนักเลขาธิการฯ และจัดส่ง BUR ทุก ๆ 2 ปี

ประเทศไทยได้ส่งรายงานความก้าวหน้ารายสองปี (ฺBUR) แล้ว 2 ฉบับ และฉบับที่ 3 จะส่งในปี พ.ศ. 2563 โดยมีเนื้อหาสาระประกอบด้วย

  1. สถานการณ์ภายในประเทศ
  2. บัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
  3. มาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก
  4. ข้อจำกัด ช่องว่าง ความต้องการการสนับสนุนและการสนับสนุนที่ได้รับด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ