แนวทางและกลไกการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit Management Guideline and Mechanism)

แนวทางและกลไกการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต

แนวทางและกลไกการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต เป็นแนวทางในการดำเนินการให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มแหล่งดูดซับคาร์บอนอันจะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนได้ภายในปี ค.ศ. ๒๐๕๐  และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ในปี ค.ศ. ๒๐๖๕ ส่งผลต่อการกำหนดนโยบายการพัฒนาของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสาขาต่าง ๆ เช่น สาขาพลังงาน สาขาเกษตร สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพิจารณาใช้กลไกตลาดคาร์บอนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ผ่านการขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยใช้กลไกตลาดคาร์บอนในการลดก๊าซเรือนกระจก และเป็นแนวทางกลไกสนับสนุนการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตของประเทศ รวมถึงรองรับการปฏิบัติตามพันธกรณีของประเทศไทยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดคาร์บอนของประเทศไทยเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วและเป็นการรองรับการถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตในประเทศและระหว่างประเทศที่จะเกิดขึ้น