แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้พลังงาน รวมถึงน้ำเสียอุตสาหกรรม

แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้พลังงาน รวมถึงน้ำเสียอุตสาหกรรม

แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 สาขากระบวนการอุสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงน้ำเสียอุตสาหกรรม จัดทำโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วยมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม ได้แก่ มาตรการทดแทนปูนเม็ด มาตรการทดแทน/ปรับเปลี่ยนสารทำความเย็น และส่วนการจัดการน้ำเสียอุตสาหกรรม ได้แก่ มาตรการเพิ่มการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียอุตสาหกรรมด้วยการนำก๊าซมีเทนกลับมาใช้ประโยชน์ โดยกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกแต่ละมาตรการ ได้แก่ 1) มาตรการทดแทนปูนเม็ด ปริมาณ 0.85 MtCO2e 2) มาตรการทดแทน/ปรับเปลี่ยนสารทำความเย็น ปริมาณ 0.40 MtCO2e และ 3) มาตรการจัดการน้ำเสียอุตสาหกรรม ปริมาณ 1.00 MtCO2e รวมปริมาณทั้งสิ้น 2.25 MtCO2e ภายในปี พ.ศ. 2573 สามารถสรุปเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกตามแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงน้ำเสียอุตสาหกรรม ตามมาตรการ/กิจกรรม ดังนี้