แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 สาขาการจัดการของเสียชุมชน

แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 สาขาการจัดการของเสียชุมชน

แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 สาขาการจัดการของเสียชุมชน จัดทำโดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วยแผนงาน/กิจกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และการจัดการน้ำเสียชุมชนที่มีศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกที่มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทหลักของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 1) แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (ปี 2559 – 2564) 2) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564 3) ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560 – 2564 และ 4) แผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 – 2566

แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 สาขาการจัดการของเสียชุมชน มีศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกจากสาขาการจัดการขยะชุมชน 1.48 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2e) และจากสาขาการจัดการน้ำเสียชุมชน 0.05 MtCO2e รวมทั้งสิ้น 1.53 MtCO2e ภายในปี พ.ศ. 2573 สามารถสรุปเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกตามแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ สาขาการจัดการของเสียชุมชน ตามมาตรการ/กิจกรรม ดังนี้