แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 - 2573 สาขาพลังงาน

แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 - 2573 สาขาพลังงาน

แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 สาขาพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผน (สนพ.) ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ สาขาพลังงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชน

คณะทำงานประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) กรอบแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ สาขาพลังงาน และ สนพ. ได้ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดของ (ร่าง) แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ สาขาพลังงาน และคณะทำงานประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงพลังงาน ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ สาขาพลังงาน และได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561

ในส่วนของแผนที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจกในสาขาพลังงาน ประกอบด้วย 3 แผนหลัก ได้แก่

1) แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 – 2579 (Energy Efficiency Plan: EEP2015) มีเป้าหมายลดความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) ลงร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2579 (ค.ศ. 2036) เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) ซึ่งจะดำเนินการใน 4 กลุ่มเศรษฐกิจ คือ (1) ภาคอุตสาหกรรม (2) ภาคอาคารธุรกิจ อาคารของรัฐ (3) ภาคที่อยู่อาศัย และ (4) ภาคขนส่ง

2) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 (Alternative Energy Development Plan: AEDP2015) มีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน โดยพิจารณาถึงศักยภาพแหล่งพลังงานทดแทน ที่สามารถนำมาพัฒนาได้ทั้งในรูปของพลังงานไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ คิดเป็นร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในปี พ.ศ. 2579

3) แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 (Power Development Plan: PDP2018) มีแนวทางในการจัดทำแผน 4 ข้อหลัก คือ (1) ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (2) จัดสรรโรงไฟฟ้าหลักเพื่อความมั่นคงรายภูมิภาคตามความจาเป็นและเพียงพอต่อการรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้า (3) พลังงานหมุนเวียนมีนโยบายรับซื้อเป็นรายปีตามนโยบายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและรับซื้อด้วยราคาไม่เกินกว่า Grid Parity เพื่อรักษาระดับราคาไฟฟ้าขายปลีกไม่ให้สูงขึ้น (4) นโยบายอนุรักษ์พลังงานสามารถพิสูจน์ความเชื่อมั่นด้วยคุณภาพและสามารถแข่งขันด้วยราคาไม่เกินกว่า Grid Parity

แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 สาขาพลังงาน มีเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกได้ไม่น้อยกว่า 82 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภายในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) เมื่อเทียบกับกรณีปกติ โดยมียุทธศาสตร์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ สาขาพลังงาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 เตรียมความพร้อมสำหรับการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ สาขาพลังงาน ในระยะยาว และยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สามารถสรุปเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกตามแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ สาขาพลังงาน ตามมาตรการ/กิจกรรม ดังนี้

มาตรการ/กิจกรรมหลัก หน่วยงานรับผิดชอบ เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก (MtCO2)
หลัก สนับสนุน 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573
กลยุทธ์ 1.1 ผนวกนโยบายและแผนงานร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกจากการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
แผนงานที่ 1.1.1 การบังคับใช้มาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน/อาคารควบคุม พพ. กฟผ./สนพ./สกพ./กรอ./กนอ./ยผ./สผ./อบก. 3.32 3.85 4.38 4.93 5.10 5.26 5.41 5.56 5.71 5.86
แผนงานที่ 1.1.2 การบังคับมาตรฐานอาคารก่อสร้างใหม่เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พพ. ยผ./สผ./อบก. 0.10 0.13 0.17 0.21 0.28 0.34 0.42 0.49 0.57 0.66
แผนงานที่ 1.1.3 การกำหนดมาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์เครื่องจักรและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (Labeling) พพ. กฟผ./สมอ./สผ./อบก. 1.82 2.28 2.77 3.29 3.49 3.73 3.97 4.21 4.47 4.63
แผนงานที่ 1.1.4 การบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงาน (EERS) กฟผ./ กฟน./ กฟภ. สนพ./พพ./สกพ./สผ./อบก. 0.00 0.00 0.03 0.05 0.08 0.11 0.14 0.20 0.26 0.32
แผนงานที่ 1.1.5 การช่วยเหลือ/อุดหนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน พพ. สนพ./สผ./อบก. 3.60 4.19 4.78 5.54 6.13 6.89 7.18 8.04 8.59 9.05
แผนงานที่ 1.1.6 การส่งเสริมการใช้แสงสว่างเพื่ออนุรักษ์พลังงาน พพ. สนพ./สผ./อบก. 0.24 0.30 0.37 0.44 0.53 0.62 0.71 0.78 0.86 0.94
แผนงานที่ 1.1.7 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้า กฟผ. สนพ./สกพ./สผ./อบก. 4.35 4.46 4.68 5.53 4.58 4.74 4.72 5.16 5.06 6.00
รวม 13.43 15.21 17.18 20.01 20.19 21.70 22.53 24.44 25.52 27.46
กลยุทธ์ 1.2 ผนวกนโยบายและแผนงานร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกจากการพัฒนาพลังงานทดแทน
แผนงานที่ 1.2.1 การพัฒนาพลังงานลม พพ. สนพ./สกพ./กฟผ./กฟน./กฟภ./สผ./อบก. 0.36 0.41 0.46 0.53 0.59 0.67 0.76 0.86 0.98 1.11
แผนงานที่ 1.2.2 การพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ พพ. สนพ./สกพ./กฟผ./กฟน./กฟภ./สผ./อบก. 2.15 2.35 2.58 2.80 3.04 3.40 3.79 4.17 4.55 4.93
แผนงานที่ 1.2.3 การพัฒนาพลังงานน้ำ พพ. สนพ./สกพ./กฟผ./กฟน./กฟภ./สผ./อบก. 3.03 3.05 3.07 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.15 3.19
แผนงานที่ 1.2.4 การพัฒนาพลังงานจากชีวมวล พพ. สนพ./กฟผ./กฟน./กฟภ./อปท./กทม./กษ./สผ./อบก. 39.28 41.82 44.43 47.12 49.89 52.75 55.68 58.68 61.77 64.94
แผนงานที่ 1.2.5 การพัฒนาพลังงานจากก๊าซชีวภาพ พพ. สนพ./กฟผ./กฟน./กฟภ./อปท./กทม./กษ./สผ./อบก. 2.60 2.86 3.06 3.35 3.57 3.61 3.66 3.70 3.75 3.79
แผนงานที่ 1.2.6 การพัฒนาพลังงานจากขยะ พพ. สนพ./กฟผ./กฟน./กฟภ./กรอ./กนอ./อปท./กทม./สผ./อบก. 1.36 1.39 1.42 1.45 1.48 1.51 1.54 1.57 1.57 1.63
แผนงานที่ 1.2.7 การพัฒนาเชื้อเพลิงเอทานอล พพ. สนพ./ธพ./สนข./สผ./อบก. 2.15 2.28 2.42 2.55 2.73 2.85 3.04 3.26 3.50 3.74
แผนงานที่ 1.2.8 การพัฒนาเชื้อเพลิงไบโอดีเซล พพ. สนพ./ธพ./สนข./สผ./อบก. 3.26 3.81 3.98 4.23 4.47 4.61 4.64 4.68 4.74 4.79
แผนงานที่ 1.2.9 การพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันไพโรไลซิส พพ. สนพ./ธพ./สนข./สผ./อบก. 0.01 0.02 0.02 0.04 0.05 0.07 0.08 0.11 0.13 0.16
แผนงานที่ 1.2.10 การพัฒนาพลังงานสะอาดใหม่ พพ. สนพ./ธพ./สนข./สผ./อบก. 0.08 0.15 0.25 0.39 0.55 0.75 0.99 1.26 1.57 1.92
รวม 54.29 58.14 61.70 65.53 69.48 73.32 77.29 81.42 85.70 90.20
รวมทั้งสิ้น 67.71 73.34 78.89 85.54 89.67 95.02 99.82 105.86 111.22 117.66

(Visited 100 times, 3 visits today)