โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

จัดทำขึ้นภายใต้โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศแบบทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย เพื่อรวบรวมโครงการร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยที่ได้รับการสนับสนุนผ่านกรอบทวิภาคีและพหุภาคี ซึ่งประสบความสำเร็จและสามารถใช้เป็นตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) เพื่อต่อยอดการดำเนินงานไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำและมีภูมิคุ้มกันจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงนำไปสู่การจัดทำความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนทางการเงิน การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย NDC ของประเทศ และสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ์เป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emissions)

ประกอบด้วยโครงการด้าน
1. การลดก๊าซเรือนกระจก
2. การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3. การจัดทำระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
4. การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของภาคเมือง
5. การพัฒนาขีดความสามารถและสนับสนุนการดำเนินมาตรการ