โครงการ ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศใน อนาคตและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ