ไทยร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเงิน เพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับเยอรมนี

Thailand exchanges information on mobilisation of climate finance with Germany

คณะผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนของไทยเข้าร่วมการประชุม ศึกษาดูงานด้านการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับเยอรมนีและเยี่ยมชมโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (รูปภาพ: GIZ/นที ทองจันทร์)

คณะผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนของไทยที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านนโยบายการเงินและการคลัง ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รวมทั้งกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เข้าร่วมการประชุมและศึกษาดูงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศเยอรมนีและสหภาพยุโรป อาทิ กระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติและความปลอดภัยทางปรมาณู สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMU) กระทรวงการคลัง (BMF) สภาที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (RNE) ธนาคารเพื่อการลงทุนของยุโรป (EIB) ธนาคารดอยช์ (Deutsche Bank) ธนาคารเพื่อการพัฒนาของเยอรมัน (KfW) ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศเยอรมนี เป็นต้น ณ ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การศึกษาดูงานครั้งนี้ คณะผู้แทนของไทยได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านต่างๆ ได้แก่

  • นโยบายการดำเนินงาน เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาษีคาร์บอน แผนงานที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ รวมถึงกลไกและเครื่องมือต่างๆ ด้านการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อดำเนินการส่งเสริมการลงทุนที่เป็นมิตรกับสภาพภูมิอากาศ
  • บทบาทของภาคเอกชน โดยเฉพาะจากภาคการเงินในการมีส่วนร่วมดำเนินงานด้านการเงิน และการลงทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลงทุนอย่างยั่งยืนและธนาคารสีเขียว
  • การดำเนินงานร่วมกับกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate Fund: GCF) ประโยชน์ที่ได้รับ และนโยบายสำหรับภาคธุรกิจ
  • แนวทางการปฏิบัติที่ดี และรูปแบบธุรกิจด้านการเงิน เพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

พร้อมกันนี้ ยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นโครงการลดการปล่อยก็าซเรือนกระจก ได้แก่ โครงการหมู่บ้านที่ใช้พลังงานที่ผลิตได้เองทั้งหมดจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น แสงอาทิตย์ ลม และชีวมวล โครงการนี้ได้รับทุนจากแหล่งเงินทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ เทศบาล มลรัฐ สหภาพยุโรป และบริษัทเอกชน นอกจากนั้น ยังได้เยี่ยมชมโครงการห้องนั่งเล่นสีเขียวของสภาเมือง Ludwigburg ที่ได้รับการออกแบบให้เป็นระบบนิเวศขนาดเล็ก ที่สามารถจัดสรรให้มีพื้นที่สีเขียวในเมืองเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังได้เยี่ยมชมโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเมือง ซึ่งได้รวมแนวคิดการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ในการพัฒนาดังกล่าว

การแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ ทำให้ผู้แทนของไทยเข้าใจในนโยบายการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และกลไกด้านการเงินต่างๆ มากขึ้น ซึ่งจะสามารถนำมาใช้ในการทำงานของแต่ละหน่วยงานได้

“ในฐานะผู้ตรวจสอบการเงินภาครัฐ การมาศึกษาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ ทำให้ได้รับความรู้และความเข้าใจมากขึ้นในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงทำให้ทราบว่ามีกลไกและเครื่องมือทางการเงินอะไรบ้างที่ใช้กระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงปัญหาของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้แนวคิดที่จะใช้ในการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน รวมทั้งการประเมินผลในด้านความยั่งยืน ความคุ้มค่า และความมีประสิทธิภาพของการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้านการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของหน่วยงานด้วย” คุณนันทิดา บัวแย้ม สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

การศึกษาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะหน่วยประสานงานหลักของประเทศของกองทุนภูมิอากาศสีเขียว ร่วมกับ GIZ ภายใต้โครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานของกองทุนภูมิอากาศสีเขียว ระยะที่ 2