ไทยเข้าร่วมการประชุมหารือทวิภาคีระหว่างผู้แทนประเทศไทย

ไทยเข้าร่วมการประชุมหารือทวิภาคีระหว่างผู้แทนประเทศไทยและผู้แทนสมาพันธรัฐสวิส ในช่วงการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 56
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 – 10.15 น. ตามเวลาท้องถิ่น ณ World Conference Center กรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) นำโดยนางสาวนารีรัตน์ พันธ์ุมณี ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สผ. ร่วมหารือทวิภาคีกับผู้แทนกรมสิ่งแวดล้อม สมาพันธรัฐสวิส และมูลนิธิ KLiK ประกอบด้วย Veronika Elgart, Head Bilateral Climate Agreements, FOEN, Mischa Classen, KliK, Head Carbon Procurement และ Ursula Flossmann, KliK เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและข้อคิดเห็นในประเด็นความก้าวหน้าและแนวทางการดำเนินงานภายใต้ความตกลงปารีสระหว่างสองประเทศ (Implementing Agreement to the Paris Agreement between the Kingdom of Thailand and the Swiss Confederation) โดยหารือใน 3 ประเด็นหลัก คือ (1) แนวทางการเตรียมความพร้อมและกำหนดการพิธีลงนามข้อตกลงการดำเนินงานภายใต้ความตกลงปารีสฯ โดยท่าน วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย และ Simonetta Sommaruga รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อม สมาพันธรัฐสวิส ณ กรุงเบิร์น ในช่วงวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 (2) แนวคิดและขั้นตอนการดำเนินงานในลำดับต่อไปของการจัดทำรายละเอียดกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation Activities Design Document: MADD) และ (3) การจัดทำ Letter of Authorization (LOA) การจัดทำและจัดส่งรายงานฉบับเบื้องต้น (Initial report) ทั้งนี้ ผู้แทนทั้ง 2 ฝ่ายจะนำข้อคิดเห็นไปดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป