November 2020

เริ่มแล้ว​ การประชุม​ Climate​ Change​ Dialogues 23​ พฤศจิกายน​ -​ 4 ธันวาคม​ 2563
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text] เริ่มแล้ว​ การประชุม​ Climate​ Change​ Dialogues 23​ พฤศจิกายน​ -​ 4 ธันวาคม​ 2563 Climate Dialogues...
continue reading
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ 10 จังหวัด
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ 10 จังหวัด สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (German International Cooperation: GIZ) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ 10 จังหวัดนำร่อง “จังหวัดก้าวไกล...
continue reading
เอกสารเผยแพร่รายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ ๓
...
continue reading
คู่มือ MRV ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์/คู่มือ การตรวจวัด รายงาน และทวนสอบการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
...
continue reading
การประชุมเผยแพร่รายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 3
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]การประชุมเผยแพร่รายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 3 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.)...
continue reading
คู่มือ MRV ภาคพลังงานและขนส่ง/คู่มือ การตรวจวัด รายงาน และทวนสอบการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
...
continue reading
คู่มือ MRV ภาคของเสีย/คู่มือ การตรวจวัด รายงาน และทวนสอบการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
...
continue reading
คู่มือ MRV ภาคเกษตร/คู่มือ การตรวจวัด รายงาน และทวนสอบการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
...
continue reading
คู่มือ MRV ภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน/คู่มือ การตรวจวัด รายงาน และทวนสอบการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
...
continue reading
การประชุมความร่วมมือภายใต้แผนงานปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับสากล ครั้งที่ 1/2563 (IKI Cooperation Meeting I/2020)
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]การประชุมความร่วมมือภายใต้แผนงานปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับสากล ครั้งที่ 1/2563 (IKI Cooperation Meeting I/2020) ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรร...
continue reading