November 2020

การประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 11
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]การประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 11 ดร. ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ผอ.กปอ.) ได้รับมอบหมายจาก ดร.รวี...
continue reading
งานแถลงความสำเร็จผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมาย NAMA และเปลี่ยนผ่านสู่เป้าหมาย NDC
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]งานแถลงความสำเร็จผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมาย NAMA และเปลี่ยนผ่านสู่เป้าหมาย NDC สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเร...
continue reading
ประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านกฎหมาย ครั้งที่ 3/2563
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านกฎหมาย ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันพุธ...
continue reading
การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ กับ The United Nations Environment Programme (UNEP)
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Glo...
continue reading
การประชุมคณะทำงานพัฒนา (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ พ.ศ. .... ครั้งที่ 4/2563
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดการประชุมคณะทำงานพัฒนา (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .......
continue reading
การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทั่วประเทศต่อ (ร่าง) พ.ร.บ. พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ….
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]รับฟังความคิดเห็นสาธารณะทั่วประเทศต่อ (ร่าง) พ.ร.บ. พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. …. เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธร...
continue reading
การประชุมผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง แนวคิดการพัฒนากรอบการติดตามและประเมินผลแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]การประชุมผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง แนวคิดการพัฒนากรอบการติดตามและประเมินผลแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองป...
continue reading
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบูรณาการนโยบายและแผนครั้งที่ 1/2563
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบูรณาการนโยบายและแผนครั้งที่ 1/2563 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดก...
continue reading
การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทั่วประเทศต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ....
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทั่วประเทศต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการ...
continue reading
การประชุมเผยแพร่โครงการประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในภาคเกษตรกรรม
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]การประชุมเผยแพร่โครงการประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในภาคเกษตรกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลง...
continue reading