March 2021

การประชุม “การแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ 2
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]การประชุม “การแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ" ครั้งที่ 2 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปล...
continue reading
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาข้อมูลภูมิอากาศสำหรับดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาข้อมูลภูมิอากาศฯ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิท...
continue reading
การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (Thai RAC NAMA) ครั้งที่ 1/2564
การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (Thai RAC NAMA) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม...
continue reading
การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการภายใต้ Pre-Pilot Explorations on a possible pilot cooperation under Article 6 (Paris Agreement) ครั้งที่ 1/2564
การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการภายใต้ Pre-Pilot Explorations on a possible pilot cooperation under Article 6 (Paris Agreement) ครั้งที่ 1/2564...
continue reading
การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องจามจุรี บอลรูม A โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรามคำแหง...
continue reading
การประชุมกลุ่มย่อย (focus group) โครงการศึกษามาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ภายในประเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคเอกชน ครั้งที่ 1
การประชุมกลุ่มย่อย (focus group) โครงการศึกษามาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ภายในประเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคเอกชน ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ห้องจามจุรี บอลรูม...
continue reading
การฝึกอบรมแบบจำลองเพื่อการคาดการณ์ภาพอนาคตการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]การฝึกอบรมแบบจำลองเพื่อการคาดการณ์ภาพอนาคตการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ...
continue reading
ระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
...
continue reading
การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการการศึกษาประเมินแนวทางธรรมชาติในการบริหารจัดการน้ำท่วมในเขตเมือง ครั้งที่ 2/2564
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการการศึกษาประเมินแนวทางธรรมชาติในการบริหารจัดการน้ำท่วมในเขตเมือง ครั้งที่ 2/2564 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองประสานก...
continue reading
การประชุมคณะกรรมการกำกับวิชาการโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศแบบทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2564
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]การประชุมคณะกรรมการกำกับวิชาการโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศแบบทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2564 สำนักงานนโยบายและแ...
continue reading