พฤษภาคม 2021

การประชุมคณะทํางานจัดทํายุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย สาขาเกษตร สาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ครั้งที่ 3/2564 และสาขาเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2/2564
[vc_row][vc_col...
continue reading
การประชุมคณะทํางานจัดทํายุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย สาขาพลังงาน สาขาคมนาคมขนส่ง สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสีย ครั้งที่ 2/2564 และสาขาเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 1/2564
[vc_row][vc_col...
continue reading
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) ครั้งที่ 3/2564
การประชุมคณะกรร...
continue reading
การประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การประชุมคณะอนุ...
continue reading
การเสวนา Media roundtable หัวข้อ “Partnering for Climate Action: Outcomes from the U.S. Climate Summit”ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
[vc_row][vc_col...
continue reading