August 2021

การประชุมเผยแพร่มาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของภาคเอกชนตามมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญภายใต้ NDC ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การประชุมเผยแพร่มาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของภาคเอกชนตามมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญภายใต้ NDC ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ได้จัดการประชุมเผยแพร่มาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของภาคเอกชนตามมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญภายใต้ NDC ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย...
continue reading
การประชุมคณะทำงานบูรณาการนโยบายและแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การประชุมคณะทำงานบูรณาการนโยบายและแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.)...
continue reading
การประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) มอบหมายให้ ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท์...
continue reading
การประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิชาการและฐานข้อมูล ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]การประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิชาการและฐานข้อมูล ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564  เวลา 09.30 น. ณ ห...
continue reading
การประชุมเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นต่อระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ
การประชุมเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นต่อระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับภูมิภาคและระดับพลังงานทดแทน (RU-CORE) จัดการประชุมเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นต่อระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ:...
continue reading
การประชุมคณะทำงานเพื่อกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การประชุมคณะทำงานเพื่อกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ อาคารทิปโก้ ๒ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...
continue reading
การประชุมกับผู้แทนจากเครือรัฐออสเตรเลีย
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]การประชุมกับผู้แทนจากเครือรัฐออสเตรเลีย เมื่อวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แ...
continue reading
การประชุมคณะทำงานเจรจาสำหรับการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การประชุมคณะทำงานเจรจาสำหรับการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1003 ชั้น...
continue reading
การประชุมเผยแพร่รายงานพิเศษเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนที่ 1.5 องศาเซลเซียส (Special Report on Global Warming of 1.5 °C) และรายงานพิเศษเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและที่ดิน (Special Report on Climate Change and Land)
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]การประชุมเผยแพร่รายงานพิเศษเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนที่ 1.5 องศาเซลเซียส (Special Report on Global Warming of 1.5 °C) และรายงานพิเศษเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและที่ดิน (Spec...
continue reading
การประชุมหารือกับผู้แทนเครือรัฐออสเตรเลีย
การประชุมหารือกับผู้แทนเครือรัฐออสเตรเลีย เมื่อวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร. รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมหารือกับ Mr. James...
continue reading