September 2021

แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 - 2573 สาขาพลังงาน
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_custom_heading text="แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 - 2573 สาขาพลังงาน"][vc_column_text]แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 สาขาพลังงาน...
continue reading
การจัดเก็บและการควบคุมคุณภาพข้อมูลกิจกรรมเพื่อการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร
การจัดเก็บและการควบคุมคุณภาพข้อมูลกิจกรรมเพื่อการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ องค์การบริการจัดการก๊าซเรือนกระจก และ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเก็บและการควบคุมคุณภาพข้อมูลกิจกรรมเพื่อการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร” เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2564 เวลา 08.30-16.30...
continue reading
การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 4 ภูมิภาค ภายใต้โครงการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงวิชาการจากรายงานฉบับพิเศษของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 4 ภูมิภาค ภายใต้โครงการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงวิชาการจากรายงานฉบับพิเศษของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากา...
continue reading
การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศแบบทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศแบบทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศแบบทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย...
continue reading
การฝึกอบรม “การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก โดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองคำนวณดุลยภาพทั่วไป (Computable General Equilibrium, CGE)”
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]การฝึกอบรม “การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก โดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองคำนวณดุลยภาพทั่วไป (Computable General Equilibrium, CGE)” 9 ม...
continue reading
การเผยแพร่กลยุทธ์การเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศแบบทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]การเผยแพร่กลยุทธ์การเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศแบบทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ บริษัท แอด...
continue reading