มีนาคม 2022

การประชุมสัมมนากลไกทางการเงินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ “Thailand Climate Finance Conference: From International to Domestic Mechanism”
[vc_row][vc_col...
continue reading
การประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านกฎหมาย ครั้งที่ 4/2565
การประชุมคณะอนุ...
continue reading
การประชุม Final Symposium โครงการ ADAP-T ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การประชุม Final...
continue reading
การประชุมหารือระหว่าง สผ. และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประเด็นความร่วมมือในปี 2565 – 2569
การประชุมหารือร...
continue reading
การประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
[vc_row][vc_col...
continue reading
การประชุมเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนที่นำทางและฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การประชุมเผยแพร...
continue reading
การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) แนวทางการประเมินผลการดำเนินมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก สาขาการจัดการของเสียฯ
[vc_row][vc_col...
continue reading
การประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านกฎหมาย ครั้งที่ 3/2565
[vc_row][vc_col...
continue reading