เมษายน 2022

การประชุม คกก.โครงการศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 1/2565
[vc_row][vc_col...
continue reading
การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเตรียมการจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (TCAC) ด้านสารัตถะ ครั้งที่ 2/2565
[vc_row][vc_col...
continue reading
การประชุมกลุ่มย่อย (focus group) เรื่อง ข้อมูลประกอบในรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ภายใต้กรอบ UNFCCC
[vc_row][vc_col...
continue reading
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565
การประชุมคณะกรร...
continue reading