พฤษภาคม 2022

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมและผลักดันการดำเนินงานของภาคธุรกิจเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ระหว่าง ก.ล.ต. กับ สผ.
เมื่อวันพฤหัสบด...
continue reading
การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอแนะบทบาทและแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทยในบริบทความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน
[vc_row][vc_col...
continue reading
การประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดของการดําเนินงานโครงการ SHIFT Program Activity : “Operation of e-buses on privately owned, scheduled public bus routes in the Bangkok Metropolitan area by Energy Absolute”
[vc_row][vc_col...
continue reading
การประชุมคณะทำงานเจรจาสำหรับการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1/2565
[vc_row][vc_col...
continue reading
รมว.ทส. เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 21 และ the 11th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management
เมื่อวันที่ 12 ...
continue reading
การประชุมเชิงปฏิบัติการ Thailand IKI Cooperation Workshop 2022 (Networking & Policy Sessions)
[vc_row][vc_col...
continue reading
การประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดของการดําเนินงานโครงการ SHIFT Program Activity : “Operation of e-buses on privately owned,scheduled public bus routes in the Bangkok Metropolitan area by Energy Absolute” ครั้งที่ 1/2565
[vc_row][vc_col...
continue reading
รมว.ทส. เยี่ยมชมและดูงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Thai Rice NAMA)
[vc_row][vc_col...
continue reading
การประชุมหารือความร่วมมือหลังสิ้นสุดโครงการ ADAP-T
เมื่อวันที่ 6 พ...
continue reading
การประชุมคณะกรรมการกำกับวิชาการโครงการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางของการรายงานข้อมูลผลการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อพัฒนาระบบรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกภาคส่วน สำหรับการรายงานตามกรอบความโปร่งใสภายใต้ความตกลงปารีส ครั้งที่ 2/2565
       สผ. โดยก...
continue reading