กรกฎาคม 2022

การประชุมรับฟังความคิดเห็นในระดับประเทศต่อผลการศึกษาการปรับปรุงยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ (LT-LEDS) และเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC)
[vc_row][vc_col...
continue reading
การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 เรื่อง การพัฒนา Platform ด้านการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Platform) เพื่อสนับสนุนการนำโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานไประดมทุนจากภาคเอกชนผ่านนวัตกรรมทางการเงิน
[vc_row][vc_col...
continue reading
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผลการวิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินมาตรการตามแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ (LT-LEDS)
สผ. โดยกองประสา...
continue reading
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Innovation Roadmap for Industrial Decarbonization”
เมื่อวันที่ 29 ...
continue reading
การประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 13
[vc_row][vc_col...
continue reading
การประชุมเผยแพร่และรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) คู่มือความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับองค์กรภาคธุรกิจไทย
[vc_row][vc_col...
continue reading
เลขาธิการ สผ. ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การบูรณาการความร่วมมือสู่ Thailand Net Zero”
สผ. ร่วมผนึกกำล...
continue reading
การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อทางเลือกเชิงนโยบายของอุตสาหกรรมผลิตกรดไนตริกและคาโปรแลคตัม สำหรับดำเนินงานด้านกรดไนตริกเพื่อสภาพภูมิอากาศ (NACAG) ของประเทศไทย
สผ. โดยกองประสา...
continue reading