กรกฎาคม 2023

สผ. เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 15 ...
continue reading
สผ. ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนกับกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (Minister of Economy, Trade and Industry: METI) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 6 ก...
continue reading
สผ. ร่วมศึกษาดูงานด้านการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ ณ เมืองโทมาโกไม ประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 7 ก...
continue reading
สผ. ร่วมศึกษาดูงานด้านเชื้อเพลิงไฮโดรเจน ที่ Toyosu Hydrogen Refueling Station, ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 5 ก...
continue reading
สผ. ร่วมกับ GIZ จัดประชุมหารือเกี่ยวกับกรอบการดำเนินงานการศึกษามาตราการ CBAM ของสหภาพยุโรปและการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ระยะที่ 2 (Strengthening Thailand's policies and industries in response to CBAM implementation phase II)
วันที่ 13 กรกฎา...
continue reading
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเข้าพบ รมว.ทส. เพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่
เมื่อวันที่ 12 ...
continue reading
สผ. ร่วมผนึกกำลังประกาศความพร้อม “ขับเคลื่อนกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม”
เมื่อวันที่ 12 ...
continue reading
สผ. ร่วมกับ UNDP จัดประชุม Local Project Appraisal Committee: LPAC ภายใต้โครงการจัดทำรายงานความโปร่งใสรายสองปี ฉบับที่ 1 และรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ร่วมกับรายงานความโปร่งใสรายสองปี ฉบับที่ 2 เสนอต่อกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (1BTR/5NC-2BTR)
สำนักงานนโยบายแ...
continue reading
สผ. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus group) ต่อ (ร่าง) เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในสาขาเกษตร และมาตรการการ ลดก๊าซเรือนกระจกในรายมาตรการ ภายใต้ NDC2
สำนักงานนโยบายแ...
continue reading
สผ. ร่วมกับ GIZ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน ด้านพลังงาน คมนาคม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Thai – German Cooperation on Energy, Mobility, and Climate: TGC-EMC)
สำนักงานนโยบายแ...
continue reading