สผ. ประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ในฐานะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการดักจับ การใช้ประโยชน์และการกักเก็บคาร์บอนของประเทศ ครั้งที่ 1/2565 ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี กระทรวงพลังงาน ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานอนุกรรมการ นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นรองประธานอนุกรรมการ ผู้แทนจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เป็นอนุกรรมการ และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้า การดำเนินงานด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture, Utilization, and Storage – CCUS) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สผ. อบก. สกสว. ปตท.สผ. กฟผ. เป็นต้น และได้มีมติเห็นชอบเรื่องสำคัญ ได้แก่ แผนการดำเนินงาน CCUS ของประเทศ การแต่งตั้งคณะทำงานด้านการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอนของประเทศ ด้านเทคนิคและด้านกฎหมาย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการนำเทคโนโลยี CCUS มาประยุกต์ใช้ ในประเทศให้เกิดอย่างแพร่หลายและรวดเร็วยิ่งขึ้น