การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เรื่อง ข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC)

View Calendar
18/03/2022 All day

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เรื่อง ข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC)

วันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)

     สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) อยู่ระหว่างดำเนินโครงการจัดทำรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๔ และรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ ๓ ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดทำรายการแห่งชาติ (NC) ฉบับที่ ๔ โดยสาระสำคัญของรายงาน NC ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน ๖ องค์ประกอบ ดังนี้

               ๑) สถานการณ์ของประเทศ (National Circumstances)

               ๒) บัญชีก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Inventory)

               ๓) การดำเนินการด้านการลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation)

               ๔) ความเปราะบางและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Vulnerability and Adaptation)

               ๕) ข้อมูลอื่น ๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (Other Information and Relevant Activities)

               ๖) ข้อจำกัด ช่องว่าง ความต้องการการสนับสนุนด้านงบประมาณ เทคโนโลยี และการเสริมสร้าง ศักยภาพและความสนับสนุนที่ได้รับ (Constraints and Gaps, Needs, and Support Received)

โดยสาระสำคัญในข้อ ๕ และ ๖ เป็นเรื่องที่ศึกษาทบทวนและจัดทำข้อมูลเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีกรอบการดำเนินงานที่จะช่วยเสริมการดำเนินงานของประเทศไทยทั้งที่ผ่านมาในอดีต ที่กำลังดำเนินการอยู่ และที่จะมีการดำเนินการต่อไปในอนาคต ข้อจำกัดในการดำเนินงาน รวมทั้งโอกาสที่ประเทศไทยจะได้รับการสนับสนุนจากประเด็นนี้ รวมถึงศึกษาทบทวนและจัดทำข้อมูลเรื่องการเสริมสร้างขีดความสามารถ การพัฒนาเครือข่ายเผยแพร่ข้อมูล การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การให้การศึกษา การฝึกอบรมและสร้างความตระหนักให้กับประชาชนทุกระดับ ตลอดจนความก้าวหน้าในการดำเนินงานในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

     สผ. จึงได้กำหนดจัดการประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง ข้อมูลประกอบในรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ ภายใต้กรอบ UNFCCC ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านข้อมูลอื่น ๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (Other Information and Relevant Activities) และข้อจำกัด ช่องว่าง ความต้องการการสนับสนุนด้านงบประมาณเทคโนโลยี และการเสริมสร้างศักยภาพและความสนับสนุนที่ได้รับ (Constraints and Gaps, Needs, and Support Received) เพื่อใช้ประกอบในรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ ๔  โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐจากกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๘๐ คน

Agenda focus group NC4