การประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคเกษตร ครั้งที่ 1/2563

View Calendar
25/05/2020 All day

การประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคเกษตร ครั้งที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 602 ชั้น 6 อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้วย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดจัดการประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคเกษตร ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทำงานฯ พิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อผลการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก ภาคเกษตร ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2543 – 2560 เพื่อประกอบในรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 3 (Third Biennial Update Report)

ระเบียบวาระการประชุม

วาระการประชุม

เอกสารประกอบวาระที่ 4.1