การประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคของเสีย ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคของเสีย ครั้งที่ 1/2564

View Calendar
19/10/2021 All day

การประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคของเสีย ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom

ด้วย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดจัดการประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคของเสีย ครั้งที่ 1/2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทำงานฯ รับทราบการควบคุมคุณภาพข้อมูลกิจกรรมเพื่อการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคของเสีย และการดำเนินโครงการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางของการรายงานข้อมูลผลการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อพัฒนาระบบรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกภาคส่วน สำหรับการรายงานตามกรอบความโปร่งใสภายใต้ความตกลงปารีส และพิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อวิธีคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจกและกระบวนการ MRV สำหรับมาตรการภายใต้แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ พ.ศ. 2564 - 2573 สาขาการจัดการของเสีย และมาตรการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียอุตสาหกรรมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ และผลการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก ภาคของเสีย ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2562 เพื่อประกอบในรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (Fourth National Communication: FNC)

ระเบียบวาระการประชุม

เอกสารการประชุม