การประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ครั้งที่ 1/2564

View Calendar
27/09/2021 All day

การประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก
ภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ครั้งที่
1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดจัดการประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เพื่อให้คณะทำงานฯ พิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อผลของข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. 2561 – 2562 ของประเทศไทย

ดาวโหลด ระเบียบวาระการประชุมฯ