การประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคเกษตร ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

View Calendar
08/10/2021 All day

การประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก

ภาคเกษตร ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

     สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดจัดการประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคเกษตร ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น.

โดยมีวัตถุประสงค์ ้เพื่อให้คณะทำงานฯ

1) รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตรวจวัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและระบบ MRV จากนาข้าว

2) รับทราบการควบคุมคุณภาพข้อมูลกิจกรรมเพื่อการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก ภาคเกษตร

3) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อผลของข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภาคเกษตร ปี พ.ศ. 2561 – 2562 ของประเทศไทย